x
Teplofikace 2023Teplofikace historického centra 2024
Teplofikace 2023Teplofikace historického centra 2024
Vzhledem k vývoji počasí je přerušena dodávka tepla našim odběratelům v Hradci Králové.
SMLOUVY,
FAKTURACE
Smlouvy, fakturace495 279 246
DISPEČINK NON-STOP
Hlášení havárií, poruch
Hlášení havárií, poruch495 262 663

Informace o připojení-odpojení

Podle §16 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, je každá právnická a fyzická osoba povinna, je-li to technicky možné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energii nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem. To neplatí, pokud energetický posudek dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energii prokáže, že využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, není pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné. Za tímto účelem vypracovalo Ministerstvo životního prostředí Metodickou pomůcku odboru ochrany ovzduší, k hodnocení ekonomické přijatelnosti využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdrojem, který není stacionárním zdrojem. Společnost THHK vyžaduje posouzení dle zmíněné Metodiky MŽP a doporučujeme všem investorům, kteří uvažují o změně způsobu vytápění, aby hned v počátku svého záměru provedli výpočet ekonomické přijatelnosti v souladu se zmíněnou Metodikou MŽP a předešli tím k případným průtahům v rámci správního řízení.

V souladu §77 zákona 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění má odběratel právo být připojen k rozvodnému tepelnému zařízení při splnění taxativních podmínek a dále povinnosti, které připojení k rozvodnému tepelnému zařízení setrvale umožňují. Změna způsobu dodávky tepla nebo změna způsobu vytápění by měla být vždy v souladu s platnou územní energetickou koncepcí. Veškeré vyvolané jednorázové náklady související se změnami na rozvodném tepelném zařízení, náklady spojené s odpojením od rozvodného tepelného zařízení včetně odstranění tepelné přípojky nebo předávací stanice hradí ten, kdo změnu nebo odpojení od rozvodného tepelného zařízení požaduje. Výhodou systému zásobování teplem je jeho 100% účinnost na patě objektu odběrného místa a absence starostí s provozováním zařízení pro výrobu tepla v místě odběru, např. plynového kotle, které ve vazbě na stav výměníku je provozováno o 15-20% s nižší účinností.

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.

Obchodní jméno společnosti: Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
Sídlo: Na Brně 362, 500 06  Hradec Králové
IČO: 25282174
DIČ: CZ25282174
Společnost zapsána v obchodním rejstříku od 16.1.1998, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1765

Informace o použití cookies
www.hradecsobe.czwww.magnalink.cz/www.hradeckralove.orgwww.adtt.cz/
Používáme pouze technické cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování prezentace.
Cookies jsou anonymní a nejsou žádným způsobem spojené s vaší osobou. Další informace o cookies.