x
Teplofikace 2023Teplofikace historického centra 2023
Teplofikace 2023Teplofikace historického centra 2023
SMLOUVY,
FAKTURACE
Smlouvy, fakturace495 279 175
DISPEČINK NON-STOP
Hlášení havárií, poruch
Hlášení havárií, poruch495 262 663

Informace o připojení-odpojení

Podle §16 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, je každá právnická a fyzická osoba povinna, je-li to technicky možné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energii nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem. To neplatí, pokud energetický posudek dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energii prokáže, že využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, není pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné. Za tímto účelem vypracovalo Ministerstvo životního prostředí Metodickou pomůcku odboru ochrany ovzduší, k hodnocení ekonomické přijatelnosti využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdrojem, který není stacionárním zdrojem. Společnost THHK vyžaduje posouzení dle zmíněné Metodiky MŽP a doporučujeme všem investorům, kteří uvažují o změně způsobu vytápění, aby hned v počátku svého záměru provedli výpočet ekonomické přijatelnosti v souladu se zmíněnou Metodikou MŽP a předešli tím k případným průtahům v rámci správního řízení.

V souladu §77 odst. 5 zákona 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění musí být jakákoliv změna způsobu dodávky nebo změna způsobu vytápění být provedena pouze na základě stavebního řízení se souhlasem orgánů ochrany životního prostředí a v souladu s územní energetickou koncepcí. Veškeré vyvolané jednorázové náklady na provedení těchto změn a rovněž takové náklady spojené s odpojením od rozvodného tepelného zařízení včetně odstranění tepelné přípojky nebo předávací stanice uhradí ten, kdo změnu nebo odpojení od rozvodného tepelného zařízení požaduje.

Právnické a fyzické osoby jsou povinny, je-li to pro ně technicky možné a ekonomicky přijatelné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít centrálních zdrojů tepla, popřípadě alternativních zdrojů, pokud je jejich provozování v souladu s tímto zákonem a předpisy vydanými k jeho provedení. Současně jsou povinny ověřit technickou a ekonomickou proveditelnost kombinované výroby tepla a energie.

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.

Obchodní jméno společnosti: Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
Sídlo: Na Brně 362, 500 06  Hradec Králové
IČO: 25282174
DIČ: CZ25282174
Společnost zapsána v obchodním rejstříku od 16.1.1998, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1765

Informace o použití cookies
www.hradecsobe.czwww.magnalink.cz/www.hradeckralove.orgwww.adtt.cz/
Používáme pouze technické cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování prezentace.
Cookies jsou anonymní a nejsou žádným způsobem spojené s vaší osobou. Další informace o cookies.