x
Teplofikace 2023Teplofikace historického centra 2024
Teplofikace 2023Teplofikace historického centra 2024
Vážení odběratelé, ke dni 31.5.2024 ukončujeme topnnou sezónu a ihned začínáme pracovat na tom, aby bez problémů mohla začít ta příští.
SMLOUVY,
FAKTURACE
Smlouvy, fakturace495 279 246
DISPEČINK NON-STOP
Hlášení havárií, poruch
Hlášení havárií, poruch495 262 663

Proč se připojit?

Asi zásadním parametrem je cena za teplo. Společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. je vlastněna městem Hradec Králové a dodávané teplo pro vytápění je teplem, vyrobeným z vysokoúčinné kogenerační výroby dodavatele Elektrárny Opatovice, a.s. při výrobě elektrické energie. Proto cena tepla může být trvale jedna z nejnižších v rámci celorepublikového porovnání. K výhodnosti systému zásobování tepelnou energií (SZTE) je vedle ceny nutno uvážit i jeho 100% účinnost v místě měření tepla (umístěného v místě odběru tepla), což je „privilegium“ pouze SZTE. Zákazníkovi je účtováno teplo, které skutečně spotřeboval k vytápění. Např. u nejčastěji užívaného plynového zařízení, dochází k výrobě tepla v kotli, kde je spálené teplo odevzdáno trubkám pro ohřev vody v radiátorech, které následně topí. Už jen účinnost tepelné přeměny v kotli je mimo jiné silně závislá na stavu výměníku a fakticky se v průměru pohybuje kolem 80-85 % (nezaměňujme deklarativní účinnosti nad 100% výrobců kondenzačních kotlů, která je zásadně odvislá o vnitřního systému vytápění budovy odběrného místa, kdy tepelné zisky z kondenzačního procesu nelze zásadně využít). Těchto 15-20% zákazník zaplatí navíc oproti spotřebě tepelné energie ze SZTE. Zákazník na SZTE tedy zaplatí opravdu pouze to, co skutečně spotřebuje.

Cena za teplo

První otázkou bude bezesporu cena za teplo. Jelikož je společnost vlastněna městem Hradec Králové a dodávané teplo pro vytápění je prakticky technologickým odpadem při výrobě elektřiny, patří cena vytápění k nejlevnějším v republice. Zde je také namístě uvést pojem měření tepla, jelikož hraje velmi významnou roli, kde je umístěno měření tepla. V objektu zákazníka Tepelného hospodářství je toto umístěno za objektovým výměníkem tepla. Co z toho vyplývá? Uveďme jednoduché srovnání s provozováním plynového kotle. Při vytápění plynem dochází k výrobě tepla v kotli, kde je spálené teplo odevzdáno trubkám pro ohřev vody v radiátorech, které následně topí. Účinnost takového zařízení je kolem 85 % (dle typu kotle a jeho seřízení). Zbylých 15 % jsou ztráty na zařízení, těchto 15 % zákazník zaplatí navíc, aniž by měl z toho jakýkoliv užitek. V případě výměníku tepla (od THHK) je měření tepla umístěno za výměníkem, tudíž je zákazníkovi účtováno teplo, které opravdu spotřeboval k vytápění (zákazníka nezajímají ztráty na zařízení). Zákazník tedy zaplatí opravdu pouze to, co skutečně spotřebuje.

Pořizovací a provozní cena

Na dalším místě stojí pořizovací a roční náklady na provoz vytápění, ať už se jedná o náklady na kotel na tuhá paliva, plynový kotel, tepelné čerpadlo nebo výměník tepla. Pořízení výše zmiňovaných zařízení přináší i otázku zajištění paliva a pravidelné kontroly těchto zařízení, která ročně stojí určitou sumu peněžních prostředků. Společnost THHK přispívá svým zákazníkům na přípojku (případně i předávací stanici) nemalou částkou, která je odvozená od blízkosti stávajícího teplovodního řadu a velikosti odběru. Pravidelné revize výměníků jsou pro naše zákazníky zdarma (zákazník neplatí pravidelné roční revize, jak je tomu u plynových kotlů).

Ekologie

Teplo dodávané prostřednictvím našich rozvodných sítí a technologií pro úpravu parametrů tepla, nakupujeme od distributora, společnosti EOP Distribuce, a.s.. Tepelná energie pro vytápění je odpadním produktem při výrobě elektrické energie ve vysokoúčinném zařízení kombinované výroby elektřiny a tepla. Zařízení výrobce Elektrárny Opatovice, a.s. je jedním z nejvíce ekologických zařízení na dnešní úrovni poznání a možnosti hromadné využitelnosti. Z procesu výroby elektřiny vzniká teplo, které již energeticky nelze využit pro účinný cyklus výroby elektřiny, ale lze ho využít pro potřeby vytápění (nemaří se tak v chladícím zařízení bez užitku). Proces spalování je nastaven na maximální efektivnost, proto dochází k dokonalému spalování, kdy vzniká minimum emisních škodlivin. Toto minimum škodlivých emisí dále prochází sofistikovaným systémem odlučovačů a filtrů, kde je účinně zachyceno před vstupem do komína. Zařízení pro čištění vzduchu ve společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., patří k nejmodernějším v republice s účinností čištění kolem 99,9 %. Spalováním vzniklé škodliviny jsou tak zásadně eliminovány. Vedle kvality spalování a odlučování škodlivin je významná pro ekologické posouzení i výška komínu, který ve finále účinně eliminuje smogové situace ve městech. Naproti spalování v malém domácím kotli není zdaleka tak účinné a emisní škodliviny bez zachycení v odlučovačích a filtrech jsou nízkými komíny rozprášeny do bezprostředního obytného okolí. Ke zvýšení budoucí ekologizace SZTE přispěje i záměr výrobce tepla Elektrárny Opatovice, a.s. nahradit po roce 2030 nedostupné uhlí plynem, příp. kombinované dalším energetickým využitím nabízejících se alternativ.

Vedle vlastního zdroje tepla přispívají k významnému zvyšování ekologizace SZTE i opatření vedoucí ke zvyšování účinnosti rozvodných soustav a technologií předávacích stanic tepla naší společnosti. Je zásadní rozdíl, zdali 10% nebo 15% zmaříte v tepelných ztrátách např. v průběhu distribuce, nebo toto uspořené teplo nebude vůbec třeba na zdroji vyrobit. Tepelné hospodářství dodá svým odběratelům kolem 1 mil. GJ tepla ročně. Při opatřeních, vedoucích např. k úspoře 10% ztrát tak ušetří cca 7 300 tun hnědého uhlí k výrobě 100 000 GJ. Jaké množství emisních škodlivin tak naše společnost každoročně ušetří si již každý hravě spočítá.

Přínos pro město

Společnost THHK je vlastněna městem Hradec Králové, tudíž zisky plynou do městského rozpočtu. Společnost sama o sobě také podporuje život ve městě a vynakládá tak nemalé finanční prostředky pro jeho rozvoj. To se děje prostřednictvím programu partnerství, nebo podporou dalších jednorázových projektů. Z programu partnerství jmenujme například podporu hradeckého sportu, vzdělávání, nebo podporu kulturních akcí pořádaných na území Hradce Králové. Za zmínku rovněž stojí podpora Českému červenému kříži Hradce Králové a další sociální a preventivní programy.

Narozdíl od zahraničních společností tak naše společnost neodvádí zisky mimo hranice regionu, nebo dokonce republiky a peníze jsou investovány do rozvoje města.

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.

Obchodní jméno společnosti: Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
Sídlo: Na Brně 362, 500 06  Hradec Králové
IČO: 25282174
DIČ: CZ25282174
Společnost zapsána v obchodním rejstříku od 16.1.1998, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1765

Informace o použití cookies
www.hradecsobe.czwww.magnalink.cz/www.hradeckralove.orgwww.adtt.cz/
Používáme pouze technické cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování prezentace.
Cookies jsou anonymní a nejsou žádným způsobem spojené s vaší osobou. Další informace o cookies.